Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN "AV" Nederland

Van toepassing met ingang van 03/11/2022

Klantenservice  contact informatie
Contact: https://www.rowenta.nl/consumentenservice/contact

1. DE BESTELLING

DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VOOR (EEN) ITEM(S) GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN EN AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen voor elk Item dat op de Website te koop wordt aangeboden. Hiertoe dient de Klant in te loggen op zijn/haar account met zijn/haar gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord, indien de Klant reeds over een account beschikt, of een account aan te maken in het geval van een eerste bestelling.

In het geval van het aanmaken van een klantaccount met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, dient de Klant ervoor te zorgen dat het wachtwoord wordt beschermd en aan niemand bekend wordt gemaakt. Elke Klant is persoonlijk verantwoordelijk  voor alle aankopen die met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

Na het selecteren en toevoegen van de gewenste Item(s) aan het winkelmandje, kan de Klant de inhoud van de bestelling controleren, een betaal- en leveringsmethode kiezen, en de bestelling controleren en bevestigen.
Na validatie en betaling van de bestelling door de Klant, ontvangt de Klant een bevestigingsmail op het door de klant opgegeven mailadres.

De Onderneming verkoopt slechtst aan individuen, niet zijnde handelaren en in de normale hoeveelheden zoals gebruikelijk in de retailmarkt.

De Onderneming verbindt zich ertoe de via de Website ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien de bestelde Items niet beschikbaar zijn, verbindt de Onderneming zich ertoe om de betrokken Klanten hiervan in kennis te stellen.

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een Item niet meer beschikbaar is na bevestiging van de bestelling en betaling door de Klant. In dat geval zal de Onderneming de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het door de Klant betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van de kennisgeving.
 

2. BESTELLING VAN OP MAAT GEMAAKTE ITEMS

Sommige te koop aangeboden Items op de Website kunnen op maat worden gemaakt. Waar dit beschikbaar is, kunnen Klanten een bericht en/of een afbeelding naar keuze kiezen en insturen om het voornoemde Item te personaliseren. In dat geval stemmen de Klanten ermee in om geen op maat gemaakte Items te laten maken waarvan de inhoud de openbare orde, de goede zeden, de ethiek of de rechten van derden kan aantasten.

In het bijzonder garandeert de Klant aan de Onderneming dat hij/zij over alle nodige toestemmingen en rechten beschikt (in het bijzonder, industriële en intellectuele eigendomsrechten zoals merkrechten en auteursrechten) voor de afbeeldingen en inhoud die ter beschikking worden gesteld aan de Onderneming en haar eventuele partners, met het oog op de uitvoering van het contract voor de aankoop van de op maat gemaakte Items.

Bovendien verleent de Klant de Onderneming en haar eventuele partners het recht van reproductie, weergave, wijziging en opslag, op alle bestaande of toekomstige media, en wereldwijd, voor de duur die nodig is voor de creatie van het op maat gemaakte Item.

De Onderneming zal niet direct of indirect aansprakelijk zijn voor de op maat gemaakte Items als gevolg van de, direct of indirect, gereproduceerde inhoud.

In geval van een klacht stemt de Klant er derhalve mee in de Onderneming en haar potentiele partners op eerste verzoek te vrijwaren voor de geleden directe en indirecte schade en in het bijzonder voor alle kosten, lasten, uitgaven en imagoschade en veroorzaakte winstderving.

De Onderneming is niet verplicht om de gegevens die worden meegedeeld met het oog op het maken van de op maat gemaakte Items te bewaren en kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien en afhankelijk van de omstandigheden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling van op maat gemaakte Items te weigeren indien de inhoud ervan in strijd lijkt te zijn met de verbintenissen van dit artikel.

Tot slot, wat het maatwerk betreft, zijn de verbintenissen van de Onderneming beperkt tot een inspanningsverplichting. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het maatwerk van medium tot medium kan variëren, zonder echter de kwaliteit van de door de Onderneming geleverde dienst in twijfel te trekken.

LET OP: U KUNT DIT RECHT OP HERROEPING NIET UITOEFENEN MET BETREKKING TOT OP MAAT GEMAAKTE ITEMS DIE VOLGENS UW SPECIFICATIES ZIJN VERVAARDIGD, zie artikel 7.1.
 

3. PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, belastingen inbegrepen. De prijzen zijn inclusief de BTW tegen het toepasselijke tarief op de datum van de bestelling. Deze prijzen omvatten echter niet de verzendkosten.

De prijzen staan vast op het moment van het plaatsen van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien één of meer belastingen of heffingen, zoals milieubijdragen, worden ingevoerd, verhoogd of verlaagd, kan deze wijziging worden doorgerekend in de verkoopprijs van de Items op de Website en in de verkoopdocumenten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht is de prijs die van kracht is op het moment van het accepteren van de bestelling van de Klant.

Als de prijzen zijn gewijzigd binnen drie maanden nadat de overeenkomst definitief is (na validatie van de bevestiging), heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 

4. BETALINGSWIJZEN

Aankopen moeten online worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. Consumenten zullen echter pas gefactureerd worden op of na de leveringsdatum.

Betaling met bankkaarten

Betaling kan worden gedaan met de volgende bankkaarten: Visa, Mastercard, American Express

Betaling via PayPal

Betaling kan worden gedaan via uw PayPal-rekening

Betaling via promotiecode

Betaling via iDeal.
 

5. LEVERING

5.1 Wijzen van levering

Bestellingen worden uitsluitend in Nederland geleverd op het door de Klant opgegeven adres en volgens de gekozen leveringsoptie.

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie met betrekking tot de levering (plaats, ontvanger, enz.) mee te delen bij het plaatsen van de bestelling. Deze informatie bindt de Klant. In geval van een fout in de vermelding van contactgegevens of andere informatie van de ontvanger, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde Items te leveren.

Leveringen worden uitgevoerd binnen 2 tot 4 dagen*, na de voorbereiding van het pakket van de Klant en vanaf de verzendingsdatum.
Bij de bestelling van op maat gemaakte Items wordt de productietijd voor dergelijke op maat gemaakte Items opgeteld bij de levertijd, afhankelijk van de gekozen leveringsoptie.

De Onderneming verbindt zich ertoe bestellingen te leveren binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen vanaf de validatie van de bestelling. Gebeurt dat niet, dan kan de Klant zijn/haar bestelling annuleren bij de Klantenservice via de contactgegevens die bovenaan dit document wordt vermeld en zal de Klant terugbetaald worden.

Indien de Klant niet beschikbaar is wanneer een bezorgpoging wordt gedaan, zal de koerier een notitie achterlaten met instructies voor het regelen van verdere levering of het afhalen van het pakket.

De Klant wordt aangeraden om bij ontvangst de staat van het pakket en de inhoud ervan te controleren.

Indien het pakket is beschadigd of in geval van een gebrek bij levering, dient de Klant de levering te weigeren en de volgende vermelding op de pakbon te zetten: "geweigerd wegens slechte staat", samen met de datum van ontvangst en de handtekening van de Klant. De Klant dient ook contact op te nemen met de Klantenservice via de informatie bovenaan in dit document.

5.2 Kosten van levering:

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. Zij zullen vóór de aankoop aan de Klant worden meegedeeld.

6. ITEM GARANTIE

Commerciële Garanties

Naast haar wettelijke rechten met betrekking tot de (conformiteit) van de Item(s), biedt de Onderneming ook een commerciële garantie aan aan de Klant.  De voorwaarden van de commerciële garantie voor de Items zijn te vinden in de rubriek "Garantie" op de Website Niets in de commerciële garantie of in deze Algemene Voorwaarden zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de Klant.

Een door de Klant gebruikt Item, een door haar beschadigd Item of een incompleet Item wordt niet geaccepteerd.

Als het geleverde Item niet voldoet aan de overeenkomst, zal de Onderneming zonder kosten in rekening te brengen en onverlet de overige wettelijke rechten van de Klant:

- elk ontbrekend onderdeel nasturen
- het Item repareren, of
- het Item vervangen.

Echter, het kan voorkomen dat vervanging of reparatie onmogelijk is of niet van de Onderneming kan worden gevergd. Dit laatste zou het geval zijn; indien de kosten van vervanging of reparatie niet in verhouding staan tot de kosten van een alternatief ; gezien de  waarde van het Item als er geen sprake is van een gebrek aan conformiteit; gezien het belang van het gebrek aan conformiteit en of het alternatief  kan worden geleverd zonder aanzienlijke ongemakken voor de Klant.

Als vervanging of reparatie onmogelijk is of niet van de Onderneming kan worden verlangd, kan de Klant ook ontbinding van de overeenkomst eisen (tenzij het gebrek geen ontbinding rechtvaardigt) of een passende verlaging van de prijs.

Het bovenstaande vervalt indien de Klant de Onderneming niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van een gebrek aan conformiteit nadat de Klant dit heeft ontdekt.
 

7. RETOURNEREN VAN ITEMS

7.1 Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om af te zien van de aankoop van een Item dat op de Website is gekocht, zonder opgaaf van reden. Indien de Klant van de aankoop wenst af te zien, dient het verzoek daartoe te worden gedaan met een ondubbelzinnige mededeling aan de klantenservice:

binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het Item. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of nationale feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de Klant verschillende Items heeft gekocht, die afzonderlijk of in gedeelten zijn geleverd, vervalt het herroepingsrecht dertig (30) dagen na levering van het laatste Item of de laatste partij.

Het verzoek moet de volgende informatie bevatten:

Contactgegevens van de klant: Dhr./Mevr. naam, adres, telefoonnummer

Datum van het herroepingsverzoek: DD/MM/JJJJ

Verzoek geadresseerd ter attentie van: ___________

GROUPE SEB NEDERLAND BV
PO Box 238
3900 AE Veenendaal
De Schutterij 27
3905 PK Veenendaal

Hierbij deel ik u mee dat ik de aankoop wens te herroepen van:

Het/de Item(s) (vermeld de naam die op de factuur staat):

Besteld op:

met bestelnummer:

Ontvangen op:

Na ontvangst van het herroepingsverzoek zal de Klantenservice de Klant meedelen welke procedure moet worden gevolgd en de Klant onmiddellijk op een duurzaam medium een bevestiging van ontvangst van het herroepingsverzoek toesturen.
Het Item moet volledig in de originele verpakking (accessoires, gebruiksaanwijzing, kabels, enz.) op kosten van de Klant worden verzonden naar het volgende adres: PFSWeb / Supplies Distributors S.A. - S4 Riverside - Rue du Trilogiport 6 - 4681 Hermalle sous Argenteau – België binnen veertien (14) na kennisgeving aan de Onderneming van de ontbinding.

In sommige gevallen kan de Onderneming de Klant opdragen de Items naar een ander adres te retourneren. De Klant dient de Items altijd naar het door de Klantenservice aangegeven adres terug te sturen.
Na ontvangst van het geretourneerde Item zullen de reeds ontvangen betalingen, inclusief de standaard verzendkosten, aan de Klant worden terugbetaald.

De Onderneming zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt dat de Onderneming een ander betaalmiddel mag gebruiken en voor zover een dergelijke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Klant.

De Onderneming is niet verplicht de extra kosten te vergoeden indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de door de Onderneming aangeboden standaardleveringswijze.


7.2 Geen herroepingsrecht voor op maat gemaakte Items

Overeenkomstig de geldende regelgeving, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met betrekking tot op maat gemaakte Items die duidelijk gepersonaliseerd zijn of vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Klant.


7.3 Andere redenen voor retournering
 
  • In andere gevallen kan een Item pas worden geretourneerd met de formele en voorafgaande toestemming van de Klantenservice, via https://www.rowenta.nl/consumentenservice/contact Dit aldus geretourneerde Item kan worden vervangen, gerepareerd of in waarde vergoed.


Na de toestemming van de Klantenservice, moet een defect Item met bewijsstukken worden teruggestuurd naar: GROUPE SEB NEDERLAND BV, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal.

8. BESCHIKBAARHEID VAN RESERVEONDERDELEN

De beschikbaarheid van reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van de Items wordt aangegeven op de Website.

9. AANSPRAKELIJKHEID

In deze AV worden alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Onderneming uiteengezet met betrekking tot de levering van de Items. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst de Onderneming alle garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en alle voorwaarden of bepalingen anders dan die welke uitdrukkelijk in deze AV zijn vermeld, af.

Meer in het bijzonder is de Onderneming niet verantwoordelijk voor het feit dat de Items al dan niet in overeenstemming zijn met het door de Klanten beoogde gebruik, tenzij de Klanten de Onderneming van een dergelijk doel op de hoogte hebben gebracht en de Onderneming dit heeft aanvaard.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in gevallen waarin de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan omstandigheden die onvoorzienbaar en onmogelijk te verhelpen zijn en veroorzaakt zijn door een derde partij of door overmacht zoals omschreven in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (overmacht) en verder gedefinieerd door toepasselijk recht en jurisprudentie.

Ook sluit de Onderneming hierbij haar aansprakelijkheid uit voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, zoals een storing van de dienst, een inbraak van buitenaf, de aanwezigheid van computervirussen of het verlies van inhoud of materiaal dat via de Website is gedownload.
 

 

10. PERSOONSGEGEVENS

De Onderneming zal de persoonsgegevens van de Klant verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in de EU General Data Protection Regulation (2018/679) en het Beleid inzake Persoonsgegevens van de Onderneming, zie https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies. Meer details hierover kunt u vinden in dat Beleid. Het kopen van Items via de Website is onderhevig aan het accepteren van het Beleid inzake Persoonsgegevens door de Klant.
 

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voor meer details verwijzen wij u naar de sectie Intellectueel Eigendom van onze Gebruiksvoorwaarden, zie https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html

12. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

De Onderneming verkoopt niet bewust haar producten en diensten aan minderjarigen en vraagt of verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen of gegevens die betrekking hebben op minderjarigen zonder de toestemming van een ouder of voogd.
 

13. VOLLEDIGHEID

Deze AV geven de volledige overeenkomst tussen de Partijen weer. Het nalaten van een partij om gegeven rechten af te dwingen, leidt niet tot een verklaring van afstand van dat recht.

In het geval dat een bepaling van deze AV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of verzwakt.
 

14. DUUR

Deze AV zijn toepassing zolang als Items en diensten ter beschikking worden gesteld via de Website.

15. BEWAREN EN ARCHIVEREN

Alle bestellingen en facturen zullen op een betrouwbare duurzame gegevensdrager worden gearchiveerd teneinde een duurzame en accurate kopie te vormen.
 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTSMACHT

Deze AV worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder de Klant.

Mochten er geschillen ontstaan in verband met deze AV, dan zullen de partijen trachten tot een minnelijke schikking te komen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Op basis van artikel 14 van Verordening  (EU) No 524/2013, kan de Klant ook een klacht indienen bij het European Online Dispute Resolution (ODR) platform zoals ingesteld door de Europese Commissie, via het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
 

17. DUURZAME ONTWIKKELING

De Onderneming informeert de Klanten dat bepaalde stoffen die aanwezig zijn in elektrische en elektronische apparatuur potentieel nadelige effecten kunnen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Om deze reden dienen Klanten hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij een speciaal hiervoor bestemd inzamelpunt.

Dit symbool op een Item betekent dat het een elektrisch of elektronisch apparaat is dat moet worden gerecycled wanneer het niet meer wordt gebruikt.


Image result for poubelle barrée"


In toepassing van de Europese Richtlijn 2012/19 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) dienen alle elektrische en elektronische apparaten die aan het einde van hun levenscyclus zijn, verouderd zijn of niet meer werken, bij recyclinginstellingen te worden afgegeven.

Volgens deze regelgeving neemt de Klant, wanneer hij/zij een Item van de Website koopt, deel aan de financiering van de inzameling, het hergebruik en de recycling van oude elektrische Items door het betalen van de eco-participatie AEEA (afval van elektrische of elektronische apparatuur). Deze eco-participatie heeft de vorm van een bijdrage die is inbegrepen in de prijs van de producten, die volledig wordt gedoneerd aan eco-organisaties die door de publieke autoriteiten zijn gemachtigd om de inzameling en recycling sector specifiek voor AEEA te beheren. Het bedrag van de eco-deelneming wordt berekend door de eco-organisaties en varieert naar gelang van de apparaten en de verwerkingsmethoden.

Dit is de reden waarom de Klanten worden geïnstrueerd om elk oud elektronisch product te deponeren in een daartoe voorzien inzamelpunt.

De batterij(en), indien aanwezig, in het product moet(en) uit het product worden verwijderd en apart worden gedeponeerd in de specifieke inzamelpunten.

Eveneens zal Onderneming oude Items van Klant  innemen die via de Website zijn aangeschaft.

Indien Klant een nieuw Item aanschaft, kan Klant de gebruikte Item aan Onderneming kosteloos opsturen om te recyclen.
 
Hiervoor dient Klant contact opnemen met de Onderneming binnen 4 dagen na aanschaf, via het contactformulier https://www.rowenta.nl/consumentenservice/contact
Let erop dat te retourneren Items zorgvuldig dienen te zijn ingepakt alvorens te worden opgestuurd. 

Na ontvangst van het verzoek per email van de Klant, zal de Onderneming een retouretiket opsturen per email aan de Klant, welk etiket de Klant in staat stelt Items kosteloos te retourneren.