VOORWOORD

Van toepassing met ingang van 09/16/2021

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing tussen de Onderneming SEB INTERNATIONAL SERVICES (hierna de "Onderneming"), ingeschreven in het Handels- en Bedrijvenregister van Vesoul onder nummer 399 014 216 en gevestigd te Rue des Chars à Faucogney et La Mer (Frankrijk), en natuurlijke personen die geen handelaren zijn (hierna de "Klant") die product(en) of dienst(en) (hierna "Items") wensen te kopen in de online winkel: www.rowenta.nl (hierna de "Website"). Daarom zullen wij geen bestellingen accepteren van bedrijven, verenigingen, onafhankelijke aannemers of enige ander type rechtspersoon. Om een aankoop te doen op de Website dient de Klant ten minste 18 jaar oud te zijn.

Elke bestelling op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze AV. De Partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door deze AV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden en bepalingen.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AV te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke AV die van kracht zijn, zijn die van de datum van de bestelling door de Klant. 

De Onderneming beveelt aan dat de Klant deze AV bewaart op een duurzaam medium, door ze fysiek te printen of door ze elektronisch op te slaan in zijn/haar persoonlijke bestanden.

Onderwerp:
Deze AV leggen de algemene voorwaarden vast voor de verkoop tussen de Onderneming en de Klant, met inbegrip van het bestelproces, het betalingsproces en de levering van de Items, alsook overige rechten die de Klant heeft om de overeenkomst te herroepen. Ze omvatten alle stadia die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en deze bestelling te volgen tot aan de levering.

 

1. De bestelling

DOOR HET PLAATSEN VAN EEN BESTELLING VOOR (EEN) ITEM(S) GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN EN AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te plaatsen voor elk Item dat op de Website te koop wordt aangeboden. Hiertoe dient de Klant in te loggen op zijn/haar account met zijn/haar gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord, indien de Klant reeds over een account beschikt, of een account aan te maken in het geval van een eerste bestelling.

In het geval van het aanmaken van een klantaccount met een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord, dient de Klant ervoor te zorgen dat het wachtwoord wordt beschermd en aan niemand bekend wordt gemaakt. Elke Klant is persoonlijk verantwoordelijk  voor alle aankopen die met zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord wordt gedaan.

Na het selecteren en toevoegen van de gewenste Item(s) aan het winkelmandje, kan de Klant de inhoud van de bestelling controleren, een betaal- en leveringsmethode kiezen, en de bestelling controleren en bevestigen.

Na validatie en betaling van de bestelling door de Klant, ontvangt de Klant een bevestigingsmail op het door de klant opgegeven mailadres. 

De Onderneming verkoopt slechtst aan individuen, niet zijnde handelaren en in de normale hoeveelheden zoals gebruikelijk in de retailmarkt.

De Onderneming verbindt zich ertoe de via de Website ontvangen bestellingen uit te voeren onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien de bestelde Items niet beschikbaar zijn, verbindt de Onderneming zich ertoe om de betrokken Klanten hiervan in kennis te stellen. 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat een Item niet meer beschikbaar is na bevestiging van de bestelling en betaling door de Klant. In dat geval zal de Onderneming de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en het door de Klant betaalde bedrag terugbetalen binnen een termijn van maximaal veertien (14) dagen vanaf de datum van de kennisgeving.

2. Bestelling van op maat gemaakte items

Sommige te koop aangeboden Items op de Website kunnen op maat worden gemaakt. Waar dit beschikbaar is, kunnen Klanten een bericht en/of een afbeelding naar keuze kiezen en insturen om het voornoemde Item te personaliseren. In dat geval stemmen de Klanten ermee in om geen op maat gemaakte Items te laten maken waarvan de inhoud de openbare orde, de goede zeden, de ethiek of de rechten van derden kan aantasten.

In het bijzonder garandeert de Klant aan de Onderneming dat hij/zij over alle nodige toestemmingen en rechten beschikt (in het bijzonder, industriële en intellectuele eigendomsrechten zoals merkrechten en auteursrechten) voor de afbeeldingen en inhoud die ter beschikking worden gesteld aan de Onderneming en haar eventuele partners, met het oog op de uitvoering van het contract voor de aankoop van de op maat gemaakte Items. 

Bovendien verleent de Klant de Onderneming en haar eventuele partners het recht van reproductie, weergave, wijziging en opslag, op alle bestaande of toekomstige media, en wereldwijd, voor de duur die nodig is voor de creatie van het op maat gemaakte Item. 

De Onderneming zal niet direct of indirect aansprakelijk zijn voor de op maat gemaakte Items als gevolg van de, direct of indirect, gereproduceerde inhoud.

In geval van een klacht stemt de Klant er derhalve mee in de Onderneming en haar potentiele partners op eerste verzoek te vrijwaren voor de geleden directe en indirecte schade en in het bijzonder voor alle kosten, lasten, uitgaven en imagoschade en veroorzaakte winstderving.

De Onderneming is niet verplicht om de gegevens die worden meegedeeld met het oog op het maken van de op maat gemaakte Items te bewaren en kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien en afhankelijk van de omstandigheden, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de uitvoering van een bestelling van op maat gemaakte Items te weigeren indien de inhoud ervan in strijd lijkt te zijn met de verbintenissen van dit artikel.

Tot slot, wat het maatwerk betreft, zijn de verbintenissen van de Onderneming beperkt tot een inspanningsverplichting. De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat het maatwerk van medium tot medium kan variëren, zonder echter de kwaliteit van de door de Onderneming geleverde dienst in twijfel te trekken. 

LET OP: U KUNT DIT RECHT OP HERROEPING NIET UITOEFENEN MET BETREKKING TOT OP MAAT GEMAAKTE ITEMS DIE VOLGENS UW SPECIFICATIES ZIJN VERVAARDIGD, zie artikel 7.1.
 

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, belastingen inbegrepen. De prijzen zijn inclusief de BTW tegen het toepasselijke tarief op de datum van de bestelling. Deze prijzen omvatten echter niet de verzendkosten.

De prijzen staan vast op het moment van het plaatsen van de bestelling, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de Items. Indien één of meer belastingen of heffingen, zoals milieubijdragen, worden ingevoerd, verhoogd of verlaagd, kan deze wijziging worden doorgerekend in de verkoopprijs van de Items op de Website en in de verkoopdocumenten.

De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs die aan de klant in rekening wordt gebracht is de prijs die van kracht is op het moment van het accepteren van de bestelling van de Klant.
Als de prijzen zijn gewijzigd binnen drie maanden nadat de overeenkomst definitief is (na validatie van de bevestiging), heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Betalingswijzen

Aankopen moeten online worden betaald bij het plaatsen van de bestelling. Consumenten zullen echter pas gefactureerd worden op of na de leveringsdatum.

 • Betaling met bankkaarten
  Betaling kan worden gedaan met de volgende bankkaarten: Visa, Mastercard, American Express
 • Betaling via PayPal
  Betaling kan worden gedaan via uw PayPal-rekening
 • Betaling via promotiecode
 • Betaling via iDeal

5. Levering

5.1 Wijzen van levering

Bestellingen worden uitsluitend in Nederland geleverd op het door de Klant opgegeven adres en volgens de gekozen leveringsoptie.

De Klant verbindt zich ertoe alle informatie met betrekking tot de levering (plaats, ontvanger, enz.) mee te delen bij het plaatsen van de bestelling. Deze informatie bindt de Klant. In geval van een fout in de vermelding van contactgegevens of andere informatie van de ontvanger, kan de Onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid om de bestelde Items te leveren.

Leveringen worden uitgevoerd binnen 2 tot 4 dagen*, na de voorbereiding van het pakket van de Klant en vanaf de verzendingsdatum. 

Bij de bestelling van op maat gemaakte Items wordt de productietijd voor dergelijke op maat gemaakte Items opgeteld bij de levertijd, afhankelijk van de gekozen leveringsoptie.

De Onderneming verbindt zich ertoe bestellingen te leveren binnen een maximumtermijn van dertig (30) dagen vanaf de validatie van de bestelling. Gebeurt dat niet, dan kan de Klant zijn/haar bestelling annuleren bij de Klantenservice via de contactgegevens die bovenaan dit document wordt vermeld en zal de Klant terugbetaald worden.

Indien de Klant niet beschikbaar is wanneer een bezorgpoging wordt gedaan, zal de koerier een notitie achterlaten met instructies voor het regelen van verdere levering of het afhalen van het pakket.

De Klant wordt aangeraden om bij ontvangst de staat van het pakket en de inhoud ervan te controleren. 

Indien het pakket is beschadigd of in geval van een gebrek bij levering, dient de Klant de levering te weigeren en de volgende vermelding op de pakbon te zetten: "geweigerd wegens slechte staat", samen met de datum van ontvangst en de handtekening van de Klant. De Klant dient ook contact op te nemen met de Klantenservice via de informatie bovenaan in dit document. 

5.2 Kosten van levering

De verzendingskosten zijn afhankelijk van de gekozen leveringsoptie. Zij zullen vóór de aankoop aan de Klant worden meegedeeld.
 

6. Item garantie

6.1. Commerciële Garanties (met uitzondering van het Reparatie Pakket)

Naast haar wettelijke rechten met betrekking tot de (conformiteit) van de Item(s), biedt de Onderneming ook een commerciële garantie aan, aan de Klant.  De voorwaarden van de commerciële garantie voor de Items zijn te vinden in de rubriek "Garantie" op de Website. Niets in de commerciële garantie of in deze Algemene Voorwaarden zal afbreuk doen aan de wettelijke rechten van de Klant. 

Bovendien beschikt de Klant in geval van niet-conformiteit van het Item of een defect (beschadigd, aangetast product) over een termijn van dertig (30) dagen vanaf de leveringsdatum om een omruiling aan te vragen. Hiervoor dient de Klant telefonisch contact op te nemen met de Klantenservice op het contactnummer dat bovenaan dit document is vermeld, welke instructies zal geven voor de retourprocedure. Het Item moet compleet en in de originele verpakking worden teruggestuurd (accessoires, instructies en andere documenten in de verpakking inbegrepen).

De Onderneming verbindt zich er vervolgens toe om de Klant het niet-conforme Item terug te betalen indien aan de voorwaarden voor terugzending van het Item is voldaan.

Een door de Klant gebruikt Item, een door haar beschadigd Item of een incompleet Item wordt niet geaccepteerd.

Als het geleverde Item niet voldoet aan de overeenkomst, zal de Onderneming zonder kosten in rekening te brengen en onverlet de overige wettelijke rechten van de Klant:

 • elk ontbrekend onderdeel nasturen
 • het Item repareren, of
 • het Item vervangen.

Echter, het kan voorkomen dat vervanging of reparatie onmogelijk is of niet van de Onderneming kan worden gevergd. Dit laatste zou het geval zijn; indien de kosten van vervanging of reparatie niet in verhouding staan tot de kosten van een alternatief; gezien de  waarde van het Item als er geen sprake is van een gebrek aan conformiteit; gezien het belang van het gebrek aan conformiteit en/of het alternatief  kan worden geleverd zonder aanzienlijke ongemakken voor de Klant.

Als vervanging of reparatie onmogelijk is of niet van de Onderneming kan worden verlangd, kan de Klant ook ontbinding van de overeenkomst eisen (tenzij het gebrek geen ontbinding rechtvaardigt) of een passende verlaging van de prijs.

Het bovenstaande vervalt indien de Klant de Onderneming niet tijdig op de hoogte heeft gesteld van een gebrek aan conformiteit nadat de Klant dit heeft ontdekt.

6.2. Reparatie Pakketten

De Onderneming biedt op de Website reparatie pakketten te koop aan voor Klanten die hun defecte product willen laten repareren, indien hun wettelijke rechten niet kunnen worden ingeroepen ten aanzien van het kapotte product door een erkende reparateur van Groupe SEB (het "Reparatie Pakket"). Het Reparatie Pakket is een aanvullende dienst die de Klant afzonderlijk van de Items kan aanschaffen. Deze pakketten worden aangeboden tegen een vast bedrag, ongeacht de aard en de omvang van de schade en worden bepaald door het producttype en dekken arbeid en onderdelen voor de reparatieservice.

Om in aanmerking te komen voor de Reparatie Pakketten die op de Website te koop worden aangeboden, moet het Item:

Voorzien zijn van een merk [Rowenta...],

Behoren tot een familie van producten waarvoor een Reparatie Pakket wordt aangeboden op de Website,

Minder dan 10 jaar geleden zijn aangeschaft (maximum tijd tussen de datum van aankoop van het product dat op de factuur staat, en de datum van de aankoop van het Reparatie Pakket),

Niet langer onder de garantie vallen (wettelijke of commerciële),

Compleet zijn met alle elementen die essentieel zijn voor de werking ervan.

De bestelling van Reparatie Pakketten en de betaling daarvan geschiedt onder de in deze AV beschreven voorwaarden. Als tegenprestatie ontvangt de Klant per e-mail een voucher om af te drukken en te bewaren.

Er zijn twee soorten Reparatie Pakketten:

 • Klassiek Reparatie Pakket zonder transportkosten;
 • Volledig Reparatie Pakket met transportkosten inbegrepen.

Het Klassieke Reparatie Pakket (zonder transportkosten) omvat alleen de reparatie van het Item aangegeven op de reparatievoucher. Eventuele verzendkosten voor het transport of de terugname van het Artikel of de aankoop van extra onderdelen, accessoires of verbruiksartikelen - die niet noodzakelijk of gerechtvaardigd zijn door de reparatie van het Artikel - zijn niet inbegrepen.  

De erkende reparateur die de reparatie zal uitvoeren moet degene zijn die is aangegeven bij de aankoop van het Reparatie Pakket en waarvan de contactgegevens op de voucher staan. Als het onmogelijk is om het product door deze erkende reparateur te laten repareren, dient de Klant contact op te nemen met de Klantenservice en te verzoeken om de reparatielocatie te wijzigen.

Het Reparatie Pakket dekt de reparatie van één enkel functioneel defect per Item, ongeacht het aantal onderdelen dat nodig is voor de reparatie en de daaraan bestede tijd.

Elke bijkomende diagnose, die geen verband houdt met het gebrek of storing als beschreven op de reparatievoucher kan niet worden gedekt door dezelfde voucher.

Geen enkel ontbrekend of verbruikbaar onderdeel zal worden vervangen als onderdeel van het Reparatie Pakket.

Er zal geen preventieve actie worden ondernomen naast de verwachte reparatie.

Het type Item dat bij de aankoop van het Reparatie Pakket is gekozen, en op de reparatievoucher is vermeld, moet overeenkomen met het Item dat aan de erkende reparateur wordt aangeboden.

Het te repareren Item en de reparatievoucher moeten vóór de op de voucher vermelde vervaldatum (drie maanden) aan de erkende reparateur worden geleverd.

Indien aan alle bovenvermelde voorwaarden is voldaan en in het geval dat de erkende reparateur verklaart dat het product niet kan worden gerepareerd:

 • Voor een Klassiek Reparatie Pakket: zal de Klant zijn Item voor eigen rekening moeten ophalen bij de erkende reparateur. De Klant zal het volledige bedrag van het Reparatie Pakket dat de Klant heeft gekocht, terugbetaald krijgen. 
 • Voor een Volledig Reparatie Pakket (inclusief verzendkosten): 
  • In het geval dat de Klant geen toestemming geeft voor de vernietiging van het Item en indien de Klant zijn goedkeuring voor de vernietiging niet meedeelt op verzoek van de Klantenservice, zal het niet-gerepareerde Item teruggestuurd worden naar de Klant, zoals oorspronkelijk overeengekomen, en zal een aftrek van € 10,- in rekening worden gebracht bij de Klant op de terugbetaling van het Volledig Reparatie Pakket.
  • In het geval dat de Klant instemt met de vernietiging van het Item wanneer het niet reparabel wordt geacht, zal het totale bedrag van het Volledig Reparatie Pakket aan de Klant worden terugbetaald.

Zodra de reparatie is uitgevoerd, zal het Item worden gedekt door de commerciële garantie van de fabrikant zoals beschreven in de rubriek "Garantie" van de Website, voor een periode van zes (6) maanden vanaf het ophalen van het Item. Om aanspraak te kunnen maken op deze garantie, dient de Klant het reparatieformulier dat door de erkende reparateur is overhandigd, te overleggen bij het ophalen van het Item.
 

7. Retourneren van items

7.1 Herroepingsrecht

De Klant heeft het recht om af te zien van de aankoop van een Item dat op de Website is gekocht, zonder opgaaf van reden. Indien de Klant van de aankoop wenst af te zien, dient het verzoek daartoe te worden gedaan met een ondubbelzinnige mededeling:

binnen dertig (30) dagen na de datum van ontvangst van het Item. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of nationale feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de Klant verschillende Items heeft gekocht, die afzonderlijk of in gedeelten zijn geleverd, vervalt het herroepingsrecht dertig (30) dagen na levering van het laatste Item of de laatste partij.

Het verzoek moet de volgende informatie bevatten:

 • Contactgegevens van de klant: Dhr./Mevr. naam, adres, telefoonnummer
 • Datum van het herroepingsverzoek: DD/MM/JJJJ
 • Verzoek geadresseerd ter attentie van: ___________
 • GROUPE SEB NEDERLAND BV
  PO Box 238
  3900 AE Veenendaal
  De Schutterij 27
  3905 PK Veenendaal 
 • Hierbij deel ik u mee dat ik de aankoop wens te herroepen van:
  • Het/de Item(s) (vermeld de naam die op de factuur staat):
  • Besteld op:
  • met bestelnummer:
  • Ontvangen op:

Na ontvangst van het herroepingsverzoek zal de Klantenservice de Klant meedelen welke procedure moet worden gevolgd en de Klant onmiddellijk op een duurzaam medium een bevestiging van ontvangst van het herroepingsverzoek toesturen.

Het Item moet volledig in de originele verpakking (accessoires, gebruiksaanwijzing, kabels, enz.) op kosten van de Klant worden verzonden naar het volgende adres: GROUPE SEB NEDERLAND BV, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal binnen veertien (14) na kennisgeving aan de Onderneming van de ontbinding.

In sommige gevallen kan de Onderneming de Klant opdragen de Items naar een ander adres te retourneren. De Klant dient de Items altijd naar het door de Klantenservice aangegeven adres terug te sturen.

Na ontvangst van het geretourneerde Item zullen de reeds ontvangen betalingen, inclusief de standaard verzendkosten, aan de Klant worden terugbetaald. 

De Onderneming zal de Klant terugbetalen met hetzelfde betaalmiddel dat de Klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij de Klant er uitdrukkelijk mee instemt dat de Onderneming een ander betaalmiddel mag gebruiken en voor zover een dergelijke terugbetaling geen kosten met zich meebrengt voor de Klant.

De Onderneming is niet verplicht de extra kosten te vergoeden indien de Klant heeft gekozen voor een duurdere leveringswijze dan de door de Onderneming aangeboden standaardleveringswijze.

7.2 Herroepingsrecht met betrekking tot het Reparatie Pakket

Let bij de aankoop van een Reparatie Pakket echter op: het Reparatie Pakket is een reparatieservice die wordt aangeboden door de erkende reparateur.

Bijgevolg kan de Klant, overeenkomstig de geldende regelgeving, indien hij/zij de Onderneming uitdrukkelijk heeft verzocht met de uitvoering van de reparatieservice te beginnen vóór het einde van de herroepingstermijn van 14 dagen, zijn herroepingsrecht slechts uitoefenen onder de voorwaarde dat de reparatieservice niet is voltooid.

Bovendien, indien de Klant ervoor kiest om herroeping in te roepen ten aanzien van het Reparatie Pakket, moet Klant aan de Onderneming een bedrag betalen dat overeenstemt met de geleverde dienst tot de mededeling van zijn/haar beslissing tot herroeping. Dit bedrag zal in verhouding staan tot de prijs van de dienst. Indien de totale prijs buitensporig hoog is, zal het bedrag worden berekend op basis van de marktwaarde van de geleverde dienst.

7.3 Geen herroepingsrecht voor op maat gemaakte Items

Overeenkomstig de geldende regelgeving, kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met betrekking tot op maat gemaakte Items die duidelijk gepersonaliseerd zijn of vervaardigd zijn volgens de specificaties van de Klant.

7.4 Andere redenen voor retournering

In andere gevallen kan een Item pas worden geretourneerd met de formele en voorafgaande toestemming van de Klantenservice, via  Tel : 085 - 052 05 41 maandag tot vrijdag 09:00-19:00 uur of via contact formulier https://www.rowenta.nl/contact-form. Dit aldus geretourneerde Item kan worden vervangen, gerepareerd of in waarde vergoed.

Na de toestemming van de Klantenservice, moet een defect Item met bewijsstukken worden teruggestuurd naar: GROUPE SEB NEDERLAND BV, De Schutterij 27, 3905 PK Veenendaal.

8. Beschikbaarheid van reserveonderdelen

De beschikbaarheid van reserveonderdelen die essentieel zijn voor het gebruik van de Items wordt aangegeven op de Website.

9. Aansprakelijkheid

In deze AV worden alle verplichtingen en verantwoordelijkheden van de Onderneming uiteengezet met betrekking tot de levering van de Items. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijst de Onderneming alle garanties van welke aard dan ook, hetzij expliciet of impliciet, en alle voorwaarden of bepalingen anders dan die welke uitdrukkelijk in deze AV zijn vermeld, af. 

Meer in het bijzonder is de Onderneming niet verantwoordelijk voor het feit dat de Items al dan niet in overeenstemming zijn met het door de Klanten beoogde gebruik, tenzij de Klanten de Onderneming van een dergelijk doel op de hoogte hebben gebracht en de Onderneming dit heeft aanvaard.

De Onderneming kan niet aansprakelijk worden gesteld in gevallen waarin de niet-nakoming van haar verplichtingen te wijten is aan omstandigheden die onvoorzienbaar en onmogelijk te verhelpen zijn en veroorzaakt zijn door een derde partij of door overmacht zoals omschreven in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek (overmacht) en verder gedefinieerd door toepasselijk recht en jurisprudentie. 

Ook sluit de Onderneming hierbij haar aansprakelijkheid uit voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internetnetwerk, zoals een storing van de dienst, een inbraak van buitenaf, de aanwezigheid van computervirussen of het verlies van inhoud of materiaal dat via de Website is gedownload.

10. Persoonsgegevens

De Onderneming zal de persoonsgegevens van de Klant verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in de EU General Data Protection Regulation (2018/679) en het Beleid inzake Persoonsgegevens van de Onderneming, zie https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html#policies. Meer details hierover kunt u vinden in dat Beleid. Het kopen van Items via de Website is onderhevig aan het accepteren van het Beleid inzake Persoonsgegevens door de Klant.

11. Intellectueel eigendom

Voor meer details verwijzen wij u naar de sectie Intellectueel Eigendom van onze Gebruiksvoorwaarden, zie https://legal.groupeseb.com/Core/NL/nl/DU.html.

12. Bescherming van minderjarigen

De Onderneming verkoopt niet bewust haar producten en diensten aan minderjarigen en vraagt of verzamelt niet bewust persoonsgegevens van minderjarigen of gegevens die betrekking hebben op minderjarigen zonder de toestemming van een ouder of voogd.

13. Volledigheid

Deze AV geven de volledige overeenkomst tussen de Partijen weer. Het nalaten van een partij om gegeven rechten af te dwingen, leidt niet tot een verklaring van afstand van dat recht.

In het geval dat een bepaling van deze AV ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wijziging in de wetgeving, regelgeving of door een gerechtelijke uitspraak, zal die bepaling worden toegepast voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zal de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen op geen enkele wijze worden aangetast of verzwakt.

14. Duur

Deze AV zijn toepassing zolang als Items en diensten ter beschikking worden gesteld via de Website.

15. Bewaren en archiveren

Alle bestellingen en facturen zullen op een betrouwbare duurzame gegevensdrager worden gearchiveerd teneinde een duurzame en accurate kopie te vormen.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze AV worden beheerst door Nederlands recht. In geval van een geschil zijn de bevoegde rechtbanken de rechtbanken van de woonplaats van de verweerder de Klant.

Mochten er geschillen ontstaan in verband met deze AV, dan zullen de partijen trachten tot een minnelijke schikking te komen alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Op basis van artikel 14 van Verordening  (EU) No 524/2013, kan de Klant ook een klacht indienen bij het European Online Dispute Resolution (ODR) platform zoals ingesteld door de Europese Commissie, via het volgende adres:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

17. Duurzame ontwikkeling

De Onderneming informeert de Klanten dat bepaalde stoffen die aanwezig zijn in elektrische en elektronische apparatuur potentieel nadelige effecten kunnen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Om deze reden dienen Klanten hun gebruikte elektrische en elektronische apparatuur in te leveren bij een speciaal hiervoor bestemd inzamelpunt.

Dit symbool op een Item betekent dat het een elektrisch of elektronisch apparaat is dat moet worden gerecycled wanneer het niet meer wordt gebruikt.

In toepassing van de Europese Richtlijn 2012/19 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) dienen alle elektrische en elektronische apparaten die aan het einde van hun levenscyclus zijn, verouderd zijn of niet meer werken, bij recyclinginstellingen te worden afgegeven

Volgens deze regelgeving neemt de Klant, wanneer hij/zij een Item van de Website koopt, deel aan de financiering van de inzameling, het hergebruik en de recycling van oude elektrische Items door het betalen van de eco-participatie AEEA (afval van elektrische of elektronische apparatuur). Deze eco-participatie heeft de vorm van een bijdrage die is inbegrepen in de prijs van de producten, die volledig wordt gedoneerd aan eco-organisaties die door de publieke autoriteiten zijn gemachtigd om de inzameling en recycling sector specifiek voor AEEA te beheren. Het bedrag van de eco-deelneming wordt berekend door de eco-organisaties en varieert naar gelang van de apparaten en de verwerkingsmethoden. 

Dit is de reden waarom de Klanten worden geïnstrueerd om elk oud elektronisch product te deponeren in een daartoe voorzien inzamelpunt.

De batterij(en), indien aanwezig, in het product moet(en) uit het product worden verwijderd en apart worden gedeponeerd in de specifieke inzamelpunten. 

Eveneens zal Onderneming oude Items van Klant  innemen die via de Website zijn aangeschaft.

Indien Klant een nieuw Item aanschaft, kan Klant de gebruikte Item aan Onderneming kosteloos opsturen om te recyclen. 

Hiervoor dient Klant contact opnemen met de Onderneming binnen 4 dagen na aanschaf, via het contactformulier https://www.rowenta.nl/contact-form

Let erop dat te retourneren Items zorgvuldig dienen te zijn ingepakt alvorens te worden opgestuurd.

Na ontvangst van het verzoek per email van de Klant, zal de Onderneming een retouretiket opsturen per email aan de Klant, welk etiket de Klant in staat stelt Items kosteloos te retourneren.